Vi bryr oss om dina personuppgifter

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Dinnovate behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter/data och vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter.

GDPR påverkar inte din(a) kurs(er) med oss, men vi kommer be dig om att få ditt godkännande/samtycke att behandla dina personuppgifter för att du t.ex. ska kunna gå en kurs hos oss.

Din trygghet hos oss

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra dina personuppgifter, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Dinnovate har sen start arbetat målmedvetet med skydd av personuppgifter. Vår personal är även bundna av sekretessavtal och vi har policyer och säkerhetsrutiner som vi följer.

Under Dina rättigheter har vi förtydligat vilka rättigheter du har. Under Personuppgifter & Data förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna igenom det. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilken behandling av data/personuppgifter som sker, och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data/dina personuppgifter behandlas, hur länge den pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du har även större möjlighet att bestämma över din data. Nedan har vi listat dina rättigheter.

1. Rätt till rättelse av dina uppgifter. Vi har ett ansvar för att de data/uppgifter vi behandlar är korrekt, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att denna rättelse har ägt rum. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. E-posta din begäran till: gdpr@dinnovate.se. 

2.Kan jag begära en kopia av min personliga data? Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag per år där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Om du vill begära registerutdrag flera gånger per år, så kommer det tillkomma en kostnad för varje utdrag. Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. E-posta din begäran till: gdpr@dinnovate.se

3. Rätt till radering av dina uppgifter. Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos Dinnovate och den tid som vi måste spara uppgifterna enligt rådande lagar och förordningar. Fakturauppgifter, fakturabilagor och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen. Som inskriven har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller: Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för. Om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta. Om data inte har behandlats enligt regleringen. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. E-posta din begäran till: gdpr@dinnovate.se

4. Invändning till behandling av data. Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Maila din begäran till: gdpr@dinnovate.se

5. Rätt till begränsningDu har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Det är en säkerhetsåtgärd för dig som kund hos oss. Du kan begära begränsning: När du anser att din data inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss. När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår. Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Maila din begäran till: gdpr@dinnovate.se. 

6.Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att dataportera). Efter att vi har flyttat datan finns den inte längre kvar hos Dinnovate. Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Maila din begäran till: gdpr@dinnovate.se 

7. Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Kontakt sker bäst via mail eller telefon. Dinnovate samarbetar med Datainspektionen. Datainspektionen är en svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du även lämna in ett klagomål till dem. Maila din begäran till: gdpr@dinnovate.se

8. Återkalla ditt samtyckeDu kan när som helst kontakta oss för att återkalla ditt samtycke. Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Maila din begäran till: gdpr@dinnovate.se Dinnovates integritetspolicy gäller när du använder dig av Dinnovates tjänster och kurser. Den gäller inte för något annat företags webbplats eller tjänster, även om de kan nås via Dinnovate. Om integritetspolicyn uppdateras meddelar vi det på dinnovate.se/integritet. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv.

Dina personuppgifter och data & hur vi hanterar det

Data är uppgifter som t.ex. dina personuppgifter som vi har och samlar in om dig för att kunna ge dig en riktigt bra utbildning. Nedan får du bl.a. veta vilken typ av personuppgifter vi tar in, varför vi tar in dem och vad vi använder dem till.

De mest förekommande uppgifterna vi tar in är namn, adress, e-postadress och telefonnummer som är kopplade till din kurs. Det kan även vara information som du lämnat samtycke till. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:

  • Du uppger själv när du blir anmäler dig hos oss och när du kommunicerar med oss i form av t.ex. e-post
  • Som skapas när du använder våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida.
  • Cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om dig, beror på vilken/vilka av våra utbildningar du går samt vilka uppgifter du har gett ditt samtycke till.

Hur använder ni mina uppgifter? För att kunna tillhandahålla bra och relevanta kurser behöver vi behandla dina personuppgifter. För att behandla dem måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering.

För att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig, krävs det att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en för Dinnovates rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina uppgifter får även göras efter en intresseavvägning eller om du har lämnat ditt samtycke till den behandlingen.

Nedan följer information i vilken rättslig grund behandlingen har stöd i, samt vad vi använder din data till.

 

Tillhandahållande av kurser och föreläsningar

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som inskriven och för att hantera och leverera tjänster i enlighet med rådande avtal.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

 

Utveckling av våra kurser/föreläsningar och processer

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra kurser/föreläsningar samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov, t.ex. vid enkätundersökningar.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

 

Säkerhet och förhindrande av missbruk av tjänster

Vi filtrerar trafik i nätverket som inte är av relevans för utbildningen. Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig/olämplig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra policys. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen och enligt dina samtycken. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och som vi har skyldighet till enligt lag och avtal. 

Till vem lämnar ni ut data/personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut data till underleverantörer och andra bolag som behandlar data för vår räkning.

Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som deltagare. De får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi vidtar skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra leverantörer. Vi gör löpande kontroller för att säkerställa att de följer våra villkor.

Vilka är vi skyldiga att lämna ut uppgifter till?

Myndigheter
Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet.

Övriga företag, organisationer eller personer
Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Dinnovate.

Hur skyddar ni min data?

Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Kryptering av data sker med erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra system. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera information som personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Det är även ett krav vi ställer på våra leverantörer.

Dinnovate AB
Kungsportsavenyen 37
411 36 Göteborg

info@dinnovate.se