Excelfunktioner fördjupning

Upptäck hur du effektivt kan hantera databaser, städa upp textdata i celler och importera värden från andra tabeller genom vår kurs. Vi täcker även sammanlänkning av olika funktioner, ett viktigt steg för att bemästra mer komplexa uppgifter i Excel. Denna kompetens kommer att underlätta och effektivisera de mest tidskrävande delarna av ditt arbete. Med mer än 100 lektioner, indelade i 12 kapitel, får du en omfattande förståelse för Excel och dess funktioner.
Learnesy · 11 mars, 2024

Excelfunktioner fördjupning är en utvecklande kurs för de som är redo att bredda sin förmåga med ytterligare funktioner i Excel. Det är en förutsättning att ha grundläggande kunskaper i Excel, och om du är nybörjare rekommenderar vi vår grundkurs  Excel Bas. Kursen täcker inte bara de basala funktionerna utan introducerar också dynamiska matrisfunktioner och strategier för att hantera felmeddelanden. Att bemästra flerfaldiga funktioner effektiviserar ditt arbete betydligt, då det ofta möjliggör ersättning av flera steg med en enskild formel. Att behärska dessa funktioner är avgörande för att nå en avancerad nivå i Excelanvändning.

 • Ca 100 lektioner fördelade på 13 kapitel.
 • Total videotid: 1 timme 40 minuter.
 • Beräknad tid för att göra kursen inklusive quiz: 4 timmar.
 • Genomsnittlig längd per lektion: 1 minut.
 • Personligt delbart kursbevis efter genomförd kurs.
 • Skaffa dig en kunskapsbank inom ämnet Excel-funktioner.

Kursinnehåll

Kapitelinnehåll

11 lektioner  I  1 prov

 • ANTAL – Räkna antal celler som innehåller tal
 • ANTALV – Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
 • ANTAL.TOMMA – Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
 • ANTAL.OMF – Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
 • Räkna antalet gånger en viss text förekommer i cellområdet
 • SUMMA – Adderar alla värden i ett cellområde
 • SUMMA.OM – Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
 • SUMMA.OMF – Adderar värden i celler som uppfyller flera villkor
 • PRODUKTSUMMA – Adderar produkten av en matris av celler

Kapitelinnehåll

11 lektioner  I  1 prov

 • ANTAL – Räkna antal celler som innehåller tal
 • ANTALV – Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
 • ANTAL.TOMMA – Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
 • ANTAL.OMF – Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
 • Räkna antalet gånger en viss text förekommer i cellområdet
 • SUMMA – Adderar alla värden i ett cellområde
 • SUMMA.OM – Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
 • SUMMA.OMF – Adderar värden i celler som uppfyller flera villkor
 • PRODUKTSUMMA – Adderar produkten av en matris av celler

Kapitelinnehåll

3 lektioner  I  1 prov

 • OM – Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
 • Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
 • Skapa en funktion med flera OM-funktioner

Kapitelinnehåll

4 Lektioner  I  1 prov

 • Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
 • Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
 • Summera värden från flera blad med 3D-referenser
 • Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
 
 

Kapitelinnehåll

9 lektioner  I  1 prov

 • En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
 • Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
 • Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
 • Räkna antalet dagar till ett datum
 • SLUTMÅNAD – Hitta vilket datum som är det sista i en månad
 • Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
 • VECKODAG – Ta reda på vilken veckodag ett datum är
 • NETTOARBETSDAGAR – Antalet arbetsdagar mellan två datum
 • ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar

Kapitelinnehåll

11 lektioner  I  1 prov

 • Ta reda på om texten i två olika celler är lika
 • Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
 • Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
 • RENSA/STÄDA – Tar bort oönskade tecken från cellen
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • SÖK/HITTA – Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
 • BYT.UT/ERSÄTT – Byt ut och ersätt text i celler
 • Räkna hur många ord som finns i en cell
 • Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
 • Separera text från celler
 • Hur du använder Text till kolumner

Kapitelinnehåll

9 lektioner  I  1prov

 • Sök och hämta värden med LETARAD
 • Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
 • PASSA, INDEX, VÄLJ – Hitta värden i en lista
 • Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
 • Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
 • Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
 • Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
 • Hämta ett värde i tvådimensionellt område med INDEX/PASSA
 • Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens

Kapitelinnehåll

10 lektioner  I  1 prov

 • BETALNING – Belopp per månad för att betala ner ett lån
 • RÄNTA – Beräkna vilken ränta du har på lånet
 • PERIODER – Hur många perioder som behövs för att betala lånet
 • NUVÄRDE – Beräkna hur stort beloppet på lånet ska vara
 • SLUTVÄRDE – Beräknar värdet på lånet efter avbetalningarna
 • AMORT – Beräknar amorteringsdelen av ett lån
 • RBETALNING – Beräknar hur mycket som är ränta per avbetalning
 • IR – Beräknar internräntan för en investering
 • NETNUVÄRDE – Beräknar om en investering är lönsam
 • Ränta på ränta – Hur du skapar en beräkning

Kapitelinnehåll

10 lektioner  I  1 prov

 • Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDEL.OM
 • MEDIAN/TYPVÄRDE – Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
 • STÖRSTA/MINSTA – Tar reda på det n:te största/minsta värdet
 • Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
 • SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
 • SLUMP.MELLAN – Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
 • Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
 • KVARTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
 • Hur du gör negativa tal till noll i en lista
 • KORREL – Ta fram korrelationskoefficienten mellan två celloråden
 

Kapitelinnehåll

4 lektioner  I  1 prov

 • AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
 • Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
 • Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
 • Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA

Kapitelinnehåll

6 lektioner  I  1 prov

 • Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
 • Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
 • Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
 • OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
 • Spåra över- och underordnade
 • Felsök i formel eller funktion
 

Kapitelinnehåll

6 lektioner  I  1 prov

 • En introduktion till kapitlet om nedskrivning
 • LINAVSKR – Beräkna med linjär avskrivning
 • ÅRSAVSKR – Beräkna med årsavskrivning
 • DB – Beräkna med fast degressiv avskrivning
 • DEGAVSKR – Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
 • VDEGRAVSKR – Beräkna med variabel degressiv avskrivning

Kapitelinnehåll

13 Lektioner

 • Introduktion till Dynamiska Matrisfunktioner
 • Sortera en lista med SORTERA
 • Sortera på ett alternativt sätt med SORTERAEFTER
 • Ta fram alla unika värden i ett cellområde med UNIK
 • Skapa ett nytt cellområde med filtrerade värden med FILTER
 • Skapa en helt slumpad lista baserat på en annan lista med SLUMPMATRIS
 • Skapa en lista värden med en given sekvensräkning med SEKVENS
 • Hitta värden på ett helt nytt sätt med XMATCHNING
 • Visa de n:te högsta eller lägsta värdena med FILTER
 • Filtrera var n:te rad
 • Filtrera bort kolumner
 • Sortera en lista slumpmässigt
 • Hämta gemensamma värden mellan två tabeller

Om läraren

Learnesy

Med Learnesys onlinekurser i Excel, powerprogram och dataanalys höjer ni snabbt ert teams expertis. Förutom att erbjuda flertalet kurser inom Excel, erbjuder Learnesy även onlinekurser i bla SQL, Python och Power BI.

8 Kurser

Ej inskriven
2995 sek